Český svaz ochránců přírody  57/01 Základní organizace

KOSENKA

Podpořte nás !

Staňte se našim členem

Zúčastněte se pořádaných akcí

Příspěvkem na účet ZO ČSOP KOSENKA 1406083349/0800

Ekoporadna pomáhá

Zeptejte se osobně, telefonicky, e-mailem

Zachraň les

V rámci programu Místo pro přírodu můžete pomoci zachránit bělokarpatský les!

1 m2 zachráníte za 25 Kč
výše pomoci je individuální
www.zachranles.cz

Fotogalerie

Vstoupit

Naše projekty podporují

Město Valašské Klobouky
Zlínský kraj
MŽP
N4G
Nadace VIA
CSOP

Webové stránky byly připraveny a jsou provozovány v rámci programu Českého svazu ochránců přírody "Místo pro přírodu" podpořeného Ministerstvem životního prostředí ČR.

O nás - kdo je KOSENKA

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody KOSENKA (ZO ČSOP KOSENKA) je dobročinným společenstvím členů a příznivců, které spojuje zájem o ochranu přírody a životního prostředí.
Posláním organizace KOSENKA je ochrana a obnova přírody, krajiny, životního prostředí a kulturního dědictví, environmentální výchova, poradenství a podpora trvale udržitelného života regionu jižního Valašska.

Naše činnost má na Valašskokloboucku již dlouholetou tradici. Můžeme jí rozdělit do čtyř základních středisek:

 • Pozemkový spolek KOSENKA pro přírodu, krajinu a památky Valašskoklobucka
 • Ekocentrum KOSENKA
 • Ekologická poradna KOSENKA
 • Členská a materiální základna ZO ČSOP KOSENKA

pdf soubor ke staženíAktuálně platné stanovy ČSOP

pdf soubor ke staženíVnitřní řád ČSOP KOSENKA

Členství

Podmínky členství jsou takové, že je zachována základní potřeba dobročinnosti. Její horní meze si volí v tomto společenství každý sám, podle svého svědomí, odhodlání a své svobodné vůle. Člen souhlasí s vnitřním řádem ZO KOSENKA a se stanovami ČSOP. Členství vyjadřuje především zájem členů podpořit cíle a činnost organizace. Nižší členské příspěvky platí důchodci, nevýdělečně činní, děti a mládež. Člen si může vybrat z rovnocenných forem členství, které mají společný základ a poskytují všem členům stejná práva.

 • Člen dobrovolník /část jeho podpory organizaci je vyjádřena praktickou účastí na činnosti a část nižším členským příspěvkem/
 • Člen přispěvatel /celá jeho podpora organizaci je vyjádřena pouze finančním příspěvkem/
 • Rodinné členství /vztahuje se na nejméně dva členy z jedné rodiny/
 • Člen mladší 18 let / děti a mládež/
 • Členství právnických subjektů /firem a institucí/

Člen dobrovolník

Člen dobrovolník je každý, kdo splňuje alespoň jednu z následujících podmínek
a) Zúčastní se nebo pomůže připravit nejméně 4 akce ZO ČSOP KOSENKA v průběhu roku.
b) Vyvíjí iniciativní samostatnou praktickou činnost v přímý prospěch ZO - s uznáním členství jako člen dobrovolník členskou schůzí.
Podpoří organizaci členským příspěvkem ve výši 400,-Kč /rok - výdělečně činní, 200,-Kč /rok - nevýdělečně činní, senior nad 70 let 100 Kč/rok. Placení lze v roce rozložit.

Člen přispěvatel

Podporuje organizaci finančně a v průběhu roku se nemusí podílet na účasti ani na přípravě akcí organizace.
Podpoří organizaci členským příspěvkem ve výši 600,-Kč/rok. Placení lze v roce rozložit.

Rodinné členství

V dobrovolnickém typu rodinného členství se celkem členové rodiny zúčastní nebo pomohou při organizování 4 akcí za rok a podpoří organizaci společným členským příspěvkem ve výši 500,-Kč za rodinu/ rok, je-li alespoň jeden výdělečně činný, nebo 150,-Kč/rok jsou-li všichni nevýdělečně činní. Podpoří organizaci celkovým členským příspěvkem ve výši 500,-Kč/rok jde-li o typ členství přispívajícího. Placení lze v roce rozložit.

Člen mladší 18 let

Zúčastňují se na činnosti prostřednictvím klubové i pravidelné zájmové činnosti určené dětem a mládeži. U členů mladších 15 let se vyžaduje souhlas rodičů.
Přispívají členským příspěvkem ve výši 100,-Kč/rok.

Členství právnických subjektů /firem a institucí/

Uzavřou s organizací písemnou dohodu o dalších formách spolupráce. Podpoří organizaci členským příspěvkem ve výši 600,-Kč/rok.

Práva vyplývající z členství:

Volit a být volen, rozhodovat hlasováním, předkládat návrhy a iniciativy ve všech oblastech činnosti a řízení ZO ČSOP KOSENKA.
Zúčastňovat se všech svazových odborných, výchovných, vzdělávacích, praktických i zábavných akcí s jednorázovými výhodami.
Dostávat zdarma informační list ZO ČSOP KOSENKA 4x ročně a výroční zprávu o činnosti organizace.
Dostávat svazový tisk (Depeše ČSOP, Krásy našeho domova) podle výběru člena. Používat služeb ekocentra, ekologické poradny, pozemkového spolku a zařízení ČSOP s výhodami stanovenými pro zařízení, počítač, kopírování, internet, ubytování, půjčování knih, odborných prací a vybraného zařízení a služeb dle schválené nabídky ZO ČSOP.
Využívat slev při návštěvě muzeí, výstav a dalších prostřednictvím Zelené karty ČSOP a slevy 50% na nákup publikací, které vydáváme.
Uzavírat přednostně příležitostné dohody o provedení prací v odborných projektech.
Vlastní seberealizace v poslání organizace podle osobního zaměření a všech věkových kategorií podpořená.

pdf soubor ke staženíPřihláška ke členství

Výroční zprávy

pdf soubor ke staženíVýroční zpráva 2015

pdf soubor ke staženíVýroční zpráva 2011

pdf soubor ke staženíVýroční zpráva 2008

pdf soubor ke staženíVýroční zpráva 2007

pdf soubor ke staženíVýroční zpráva 2006

pdf soubor ke staženíVýroční zpráva 2005

Historie

Vznik organizace, činnost 1975 – 1989

1975 - 1980Základ dnešní organizace je ve vzniku základní skupiny TIS - Svazu pro ochranu přírody a krajiny ve Valašských Kloboukách, která vznikla 16. května 1975 z místních trampů a vážných zájemců o ochranu přírody a krajiny Valašskoklobucka. Pečovali jsme o studánky, pečovali o soliterní zeleň, pořádali lesní brigády, tvořili záštitu pro trampské ohně Klobuckých osad.
1976 – 1980 Na činnosti se podíleli také zájemci z Gymnázia Valašské Klobouky pod vedením pedagoga Ludvíka Schmidta.
1980 Po likvidaci TISu přešla část jeho členů do Českého svazu ochránců přírody, který jsme ve Valašských Kloboukách založili 30. května 1980.
1980 – 1989 V tomto období se ZO ČSOP KOSENKA zaměřila na utvoření sítě chráněných území Valašskoklobucka v CHKO Bílé Karpaty, na bělokarpatské orchidejovité louky a jejich management tradičním kosením,
1980 – 1989 Významnou součástí činnosti byla systematická vzdělávací, výchovná a zájmová práce s mládeží v Sdružení EPAČ – Expedice Příroda A Člověk, ze kterého se rozvíjela také členská základna ČSOP.

Mezníky vývoje ZO ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky 1989 – 2009

 • 1989 - výkup valašské dřevěnky č. 11 v Brumovské ulici jako základny ZO ČSOP KOSENKA za zisk ze sena, zahájení rekonstrukčních prací. Cíl najít, stabilizovat základnu pro lidi a programy ZO ČSOP KOSENKA /motiv Zdeněk Švach, František Papež, Miroslav Janík/
 • 1990 - výkup souběžného zděného objektu a stodoly – rekonstrukce částí základny
 • 1992 - Výkup části přírodní rezervace Bílé Potoky /legislativní příprava teta Míla Figarová/
 • 1991 Vlastík Fritschka – první civilní služba a zaměstnanec ZO ČSOP KOSENKA, za ním 14 dalších výborných civilistů budujících základnu a pilotní programy ČSOP Kosenka
 • 1991 První Valašský mikulášský jarmek - tradice a udržitelný rozvoj ekonomické, sociální i environmentální v praxi /Dúbrava + KOSENKA/
 • 1994 - Ekologické olympiády středoškoláků, KOSENKA se stala 2x i pořadatelem národního finále EO /Mirek Janík, Pavlína Kolínková/
 • 1993 – 1996 Evropa srdcí - Morava – Bretaň /Mirek Janík, Adriana Havlíčková, Rosťa Trávníček/ spolupráce na rozvojových projektech udržitelného rozvoje Francie
 • 1994 Vznik sdružení Tradice Bílých Karpat /s účastí Kosenky/ pro regionální rozvoj
 • 1998 – 2005 Ochrana přírody a krajiny obnovenou pastvou ovcí 7 letý projekt /Rosťa Trávníček, Pavel Šeliga, Jan Švéda/
 • 1999 - Ovocnářský projekt - vznik genofondového sadu v Poteči /Rosťa Trávníček, VERONICA, Josef Mana /
 • Stáže v USA - pozemkové spolky a komunitní spolupráce /M. Janík, P.Kolínková, V. Janíková/
 • Tkalcovský stav uveden do provozu – kurzy řemesel /strýček Trochta/, Zlepšování technického stavu základny a vybavení - topení na dřevoplyn, solární panel, sociální zařízení
 • 1997 Vznik a rozvoj STEP - Sítě ekologických poraden Č· R / Mirek Janík/
 • 1999 Pozemkový spolek KOSENKA pro přírodu, krajinu a památky Valašskoklobucka byl ustaven Českým svazem ochránců přírody Valašské Klobouky a byl akreditován Radou pro pozemkové spolky České republiky /M. Janík/
 • 1989 – 2007 Stálá nedoceňovaná i nezajištěná budoucnost práce kroužku dětí při ZO ČSOP KOSENKA /M. Tomaštíková, P. Kolínková, M. Šperlingová, A. Fojtů a další /
 • 2003 - Z lavic do přírody - Soutěž pro žáky ZŠ 8. ročníků /Pavlína Kolínková/
 • 2003 – 2009 Spolupráce s akademickými centry pedagogy a studenty, MU Brno, MZLU Brno, UP Olomouc /28 odborných prací M. Janík, R. Trávníček/
 • 2000 – 2007 Vznik a fungování Stálé oborové konference EVVO Zlínského kraje /M. Janík, P. Kolínková/
 • Program SPOLUPRÁCE s městem Valašské Klobouky /28 organizací, grantový systém města/ - M. Janík
 • 2000 – 2003 Regionální spolupráce – rekonstrukce Piveč· kovi dřevěnice, kurzy řemesel /P. Kolínková/
 • 2000 – Strategické plánování rozvoje organizace
 • 2002 – Valašské Klobouky - Město k životu - První komunitní plánování ve městě Valašské Klobouky
 • 2003 Založen úsek vnitřního rozvoje ZO ČSOP rozvoj členské základny a práce s dobrovolníky /P. Kolínková, M. Janík/
 • 2003 - Zahájení sbírky na záchranu přirozených bělokarpatských lesů - Místo pro přírodu /Pavla Tesařová/
 • 2004 - Vykoupení prvních 4,2 ha lesa Ščúrnica v blízkosti PR Ploščiny
 • 2005 - KOSENKA získává z daru ministra ŽP ČR Libora Ambrozka další památkový objekt - dřevěnici U Pechanců č.62
 • 2005 - 2008 Vykoupení dalších hektarů lesní nestátní rezervace Ščúrnica, dnes již 17,2 hektaru mozaiky lesů s cílem bezzásahovosti – pravidelné slavnosti Volnosť hoře
 • 2005 - Na loukách v rezervacích dosaženo optimální pastvy 170 ovcí a realizace produktů na Valašském mikulášském jarmeku
 • 2005 - Překonávání recese organizace - první společný projekt EVVO se Zlínským krajem – Zelená pro Zlínský kraj na roky 2006-2008
 • 2007 – Spolupráce s ČSOP Valašské Meziříčí na náplni Naučné stezky Královec
 • 2006 - 2008 – Úspěšná realizace daru paní Sedláčkové a benefičního výsledku aukce výtvarných děl Nadací Veronica pro výkup 5 hektarů kůrovcových a monokulturních smrčin k propojení přírodní rezervace Javorůvky a přírodní památky Dobšena – řada akcí k revitalizaci lesního propojení a umístění děkovné tabule na naučné stezce Královec /M. Janík/
 • 2008 – Založena Líska – o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji s členstvím ekocentra KOSENKA
 • 2009 - Realizován projekt MŽP a Zlínského kraje Valašská školička řemesel. /P. Kolínková, M. Fila/
 • 2009 - Zahájen dvouletý projekt udržení sítě ekocenter a ekoporaden Zlínského kraje zastřešený o.s. Líska. Ekoporadna KOSENKA jej jedním z partnerů. Členská základna má 72 členů místních i přespolních, registrujeme přes 1000 příznivců a dobrovolníků /M. Janík, L. Dufková/

Aktuálně

Dokument Zdeňka Zvonka Cizinky na Valašsku

Informujeme o nedělním vysílání dokumentu Cizinky na Valašsku od Zdeňka Zvonka Slovenka Alžběta, Francouzka Amélie a Belgičanka Carol přinášejí do nového domova environmentální zkušenost ze svých původních vlastí... Tři ženy pocházející z různých koutů Evropy a tři v lecčem odlišné pohledy na život na Valašsku. Dokument se snaží ukázat, jak se sžily s »

Výroční členská schůze za rok 2023

Milí členové, zveme Vás na Výroční členskou schůzi ZO ČSOP KOSENKA za rok 2023. Po dobré zkušenosti z minulosti schůzi připravujeme na celý víkend 9.-10. března, tak abychom se sešli nejen na schůzi , ale také v přírodě. Našeho setkání tak účelně mohou využít všichni členové. Letošní výroční schůze je po dvou letém funkčním období opět volební, o »

Vítání zimy a zalézání dob chalupy 2023

Milí přátelé, zveme Vás na tradiční akci Vítání zimy a zalézání do chalupy. Již tuto neděli 17. prosince 2023. Více informací najdete v pozvánce. Těšíme se na setkání s Vámi. »

(Nejen) brigáda na Dobšeně

Kamarádi, členové, příznivci, tuto neděli se uskuteční podzimní (nejen) brigáda na Dobšeně. Plánované práce? Péče o rezervaci = posečení o odstranění biomasy z mokřadu a části biopásů, vytrhání náletových pcháčů, ekotony... Péče o naše vztahy = ohníček, něco k opečení, .. Sraz v neděli 5. listopadu v 10:00 na Dobšeně. Prosím dejte do pátk »

Ocenění Vojtovi Malíkovi

Gratulujeme!!! Vojta Malík, náš dlouholetý člen, převzal v úterý 14. října 2023 Cenu města Slavičín za jeho celoživotní přínos v oblasti ochrany přírody, ochranářskou prací s mládeží a také badatelskou činnost. Pan Malík vedl více než 20 let místní ochranářskou buňku, s nadšením organizoval každoroční otvírání studánek, výšlapy do přírody a dalš� »

Den stromů 2023

V České republice je ke dni 20 října 2023 vyhlášen Den stromů. Při této příležitosti uspořádala neformální skupina lidí žijících na různých místech Bílých Karpatech Slavnost stromů a lesa ve třech dnech na třech místech v Bílých Karpatech. Kosenka bude součástí a v sobotu 21. října proběhne vycházka do Ščúrnice. Více informací najdete zde: https://m.f »

Beseda s Markem Orko Váchou

V sobotu 14. října od 14,00 v Horní Lidči v Trezoru přírody promluví Marek Orko Vácha o křesťanství, ekologii i ochraně přírody. Součástí besedy bude autogramiáda jeho knih, které si budete moci na místě zakoupit, včetně novinky „Nemocí stala se pravda“. Vstupné na přednášku je 100,-. Následovat bude mše svatá v přírodě, u „obrázku Panny Marie ustavi� »

Všechny aktuality »

© 2020 KOSENKA | user | nahoru ↑

ZO ČSOP KOSENKA Brumovská 11 766 01 Valašské Klobouky | mob: 736 777 144 | [email protected] | https://www.kosenka.cz