Historie KOSENKY

Vznik organizace, činnost 1975 – 1989

1975 - 1980 Základ dnešní organizace je ve vzniku základní skupiny TIS - Svazu pro ochranu přírody a krajiny ve Valašských Kloboukách, která vznikla 16. května 1975 z místních trampů a vážných zájemců o ochranu přírody a krajiny Valašskoklobucka. Pečovali jsme o studánky, pečovali o soliterní zeleň, pořádali lesní brigády, tvořili záštitu pro trampské ohně Klobuckých osad.
1976 – 1980 Na činnosti se podíleli také zájemci z Gymnázia Valašské Klobouky pod vedením pedagoga Ludvíka Schmidta.
1980 Po likvidaci TISu přešla část jeho členů do Českého svazu ochránců přírody, který jsme ve Valašských Kloboukách založili 30. května 1980.
1980 – 1989 V tomto období se ZO ČSOP KOSENKA zaměřila na utvoření sítě chráněných území Valašskoklobucka v CHKO Bílé Karpaty, na bělokarpatské orchidejovité louky a jejich management tradičním kosením,
1980 – 1989 Významnou součástí činnosti byla systematická vzdělávací, výchovná a zájmová práce s mládeží v Sdružení EPAČ – Expedice Příroda A Člověk, ze kterého se rozvíjela také členská základna ČSO

Mezníky vývoje ZO ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky 1989 – 2009

 • 1989 - výkup valašské dřevěnky č. 11 v Brumovské ulici jako základny ZO ČSOP KOSENKA za zisk ze sena, zahájení rekonstrukčních prací. Cíl najít, stabilizovat základnu pro lidi a programy ZO ČSOP KOSENKA /motiv Zdeněk Švach, František Papež, Miroslav Janík/
 • 1990 - výkup souběžného zděného objektu a stodoly – rekonstrukce částí základny
 • 1992 - Výkup části přírodní rezervace Bílé Potoky /legislativní příprava teta Míla Figarová/
 • 1991 Vlastík Fritschka – první civilní služba a zaměstnanec ZO ČSOP KOSENKA, za ním 14 dalších výborných civilistů budujících základnu a pilotní programy ČSOP Kosenka
 • 1991 První Valašský mikulášský jarmek - tradice a udržitelný rozvoj ekonomické, sociální i environmentální v praxi /Dúbrava + KOSENKA/
 • 1994 - Ekologické olympiády středoškoláků, KOSENKA se stala 2x i pořadatelem národního finále EO /Mirek Janík, Pavlína Kolínková/
 • 1993 – 1996 Evropa srdcí - Morava – Bretaň /Mirek Janík, Adriana Havlíčková, Rosťa Trávníček/ spolupráce na rozvojových projektech udržitelného rozvoje Francie
 • 1994 Vznik sdružení Tradice Bílých Karpat /s účastí Kosenky/ pro regionální rozvoj
 • 1998 – 2005 Ochrana přírody a krajiny obnovenou pastvou ovcí 7 letý projekt /Rosťa Trávníček, Pavel Šeliga, Jan Švéda/
 • 1999 - Ovocnářský projekt - vznik genofondového sadu v Poteči /Rosťa Trávníček, VERONICA, Josef Mana /
 • Stáže v USA - pozemkové spolky a komunitní spolupráce /M. Janík, P.Kolínková, V. Janíková/
 • Tkalcovský stav uveden do provozu – kurzy řemesel /strýček Trochta/, Zlepšování technického stavu základny a vybavení - topení na dřevoplyn, solární panel, sociální zařízení
 • 1997 Vznik a rozvoj STEP - Sítě ekologických poraden Č· R / Mirek Janík/
 • 1999 Pozemkový spolek KOSENKA pro přírodu, krajinu a památky Valašskoklobucka byl ustaven Českým svazem ochránců přírody Valašské Klobouky a byl akreditován Radou pro pozemkové spolky České republiky /M. Janík/
 • 1989 – 2007 Stálá nedoceňovaná i nezajištěná budoucnost práce kroužku dětí při ZO ČSOP KOSENKA /M. Tomaštíková, P. Kolínková, M. Šperlingová, A. Fojtů a další /
 • 2003 - Z lavic do přírody - Soutěž pro žáky ZŠ 8. ročníků /Pavlína Kolínková/
 • 2003 – 2009 Spolupráce s akademickými centry pedagogy a studenty, MU Brno, MZLU Brno, UP Olomouc /28 odborných prací M. Janík, R. Trávníček/
 • 2000 – 2007 Vznik a fungování Stálé oborové konference EVVO Zlínského kraje /M. Janík, P. Kolínková/
 • Program SPOLUPRÁCE s městem Valašské Klobouky /28 organizací, grantový systém města/ - M. Janík
 • 2000 – 2003 Regionální spolupráce – rekonstrukce Piveč· kovi dřevěnice, kurzy řemesel /P. Kolínková/
 • 2000 – Strategické plánování rozvoje organizace
 • 2002 – Valašské Klobouky - Město k životu - První komunitní plánování ve městě Valašské Klobouky
 • 2003 Založen úsek vnitřního rozvoje ZO ČSOP rozvoj členské základny a práce s dobrovolníky /P. Kolínková, M. Janík/
 • 2003 - Zahájení sbírky na záchranu přirozených bělokarpatských lesů - Místo pro přírodu /Pavla Tesařová/
 • 2004 - Vykoupení prvních 4,2 ha lesa Ščúrnica v blízkosti PR Ploščiny
 • 2005 - KOSENKA získává z daru ministra ŽP ČR Libora Ambrozka další památkový objekt - dřevěnici U Pechanců č.62
 • 2005 - 2008 Vykoupení dalších hektarů lesní nestátní rezervace Ščúrnica, dnes již 17,2 hektaru mozaiky lesů s cílem bezzásahovosti – pravidelné slavnosti Volnosť hoře
 • 2005 - Na loukách v rezervacích dosaženo optimální pastvy 170 ovcí a realizace produktů na Valašském mikulášském jarmeku
 • 2005 - Překonávání recese organizace - první společný projekt EVVO se Zlínským krajem – Zelená pro Zlínský kraj na roky 2006-2008
 • 2007 – Spolupráce s ČSOP Valašské Meziříčí na náplni Naučné stezky Královec
 • 2006 - 2008 – Úspěšná realizace daru paní Sedláčkové a benefičního výsledku aukce výtvarných děl Nadací Veronica pro výkup 5 hektarů kůrovcových a monokulturních smrčin k propojení přírodní rezervace Javorůvky a přírodní památky Dobšena – řada akcí k revitalizaci lesního propojení a umístění děkovné tabule na naučné stezce Královec /M. Janík/
 • 2008 – Založena Líska – o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji s členstvím ekocentra KOSENKA
 • 2009 - Realizován projekt MŽP a Zlínského kraje Valašská školička řemesel. /P. Kolínková, M. Fila/
 • 2009 - Zahájen dvouletý projekt udržení sítě ekocenter a ekoporaden Zlínského kraje zastřešený o.s. Líska. Ekoporadna KOSENKA jej jedním z partnerů. Členská základna má 72 členů místních i přespolních, registrujeme přes 1000 příznivců a dobrovolníků /M. Janík, L. Dufková/